• Trang chủ > Các sự kiện nổi bật

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HẢI PHÒNG

Triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Trung ương Đảng

 

 

Chiều qua, thực hiện Kế hoạch số 57-KH/QU ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng, Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Trung ương Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Bệnh viện.

 

TS.BS Vũ Văn Tâm - Bí thư Đảng ủy giới thiệu NQTW5 khóa XII của Đảng

 

Tại hội nghị, TS.BS Vũ Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy bệnh viện đã giới thiệu 3 nội dung Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Bệnh viện.

 

Cán bộ, đảng viên Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng

 

Thông qua những nội dung được quán triệt tại Hội nghị,đồng chí Bí thư Đảng ủy bệnh viện đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dành thời gian nghiên cứu, học tập, nắm vững những điểm cốt lõi, tư tưởng chỉ đạo, công việc cần phải làm, trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tạo sức thống nhất cao về ý chí, quyết tâm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương tại Bệnh viện.